Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

29 czerwca 2009 roku, Senat ZUT w Szczecinie Uchwałą nr 59 wprowadził w uczelni Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK), którego działania ukierunkowane są na realizację postanowień procesu bolońskiego, wytycznych zawartych w dokumentach dotyczących zapewniania jakości kształcenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego oraz wykonanie postanowień rozporządzenia Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego.
Głównym celem wdrażania WSZJK jest opracowanie odpowiednich mechanizmów umożliwiających monitorowanie, zarządzanie i doskonalenie systemu oraz opracowanie jednolitych dla całej uczelni procedur zapewniania jakości kształcenia. System zarządzania jakością w uczelni obejmuje: monitorowanie realizacji standardów kształcenia, ocenę i analizę procesu nauczania, warunków prowadzenia zajęć oraz warunków socjalnych, ocenę dostępności informacji na temat realizacji procesu kształcenia, mobilności studentów i nauczycieli, a także analizę opinii studentów, doktorantów, absolwentów uczelni i pracodawców o jakości kształcenia w ZUT.

Skład osobowy

•dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT – prodziekan
•dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT – prodziekan
•dr inż. Kamila Pokorska-Niewiada – pełnomocnik ds. jakości kształcenia – przewodnicząca
•dr inż. Agnieszka Rybczyk – pełnomocnik ds. ankietyzacji
•dr hab. inż.  Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUT – członek
•dr inż. Katarzyna Felisiak
•dr inż. Agnieszka Hrebień-Filisińska
•mgr inż. Jacek Cybulski – doktorant
•Michał Wałcerz – student

Cele i zadania

Celem Wydziałowej Komisji do spraw Jakości Kształcenia powołanej przez Dziekana Wydziału, jest podejmowanie działań na rzecz zapewniania i doskonalenia wewnętrznego systemu jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie. Cel ten jest zgodny z zarządzeniem nr 16 Rektora ZUT z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie podstaw funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w ZUT w Szczecinie.


Zadania Komisji obejmują:


 1. Monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia (zgodność z PRK).
 2. Ocena i analiza realizacji procesu kształcenia.
 3. Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 4. Ocena warunków socjalnych oferowanych studentom.
 5. Ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia.
 6. Ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich.
 7. Monitorowanie kariery zawodowej absolwentów Uczelni oraz opinii pracodawców o absolwentach.

Plan prac Wydziałowej Komisji do spraw Jakości Kształcenia

 1. Tworzenie Systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa:
  • Przygotowanie i wdrażanie procedur
  • Wprowadzenie sylabusów KRK w systemie elektronicznym
  • Opracowanie metod oceny realizacji efektów kształcenia dla poszczególnych przedmiotów
  • Weryfikacja założonych efektów kształcenia z przedmiotów realizowanych na poszczególnych kierunkach studiów WNOŻiR
  • Prace nad przygotowaniem metody kontroli i weryfikacji kierunkowych efektów kształcenia realizowanych w toku studiów (realizacja określonego efektu kierunkowego przez poszczególne przedmioty, wykaz przedmiotów realizujących dany efekt)
 2. Ocena i analiza procesu nauczania
  • Analiza wyników ankiet (studenta, absolwenta, pracodawcy, kandydata, ocena pracy dziekanatu)
  • Przeprowadzanie hospitacji i analiza ich wyników
  • Ocena dostępności informacji na stronie internetowej wydziału dla kandydatów i studentów wszystkich stopni
 3. Prace nad wdrożeniem systemu elektronicznego kształcenia na odległość (współpraca z powołanym przez Dziekana Pełnomocnikiem )
 4. Ciągła weryfikacja i doskonalenie Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (uwzględnianie uwag studentów, pracowników, interesariuszy zewnętrznych dotyczących funkcjonowania systemu).

Kontakt do administratorów strony

Osoba odpowiedzialna za stronę technicznie: 

Wszelkie sugestie oraz uwagi proszę zgłaszać na adres e-mail: sjkwnozir@zut.edu.pl